Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TÂM XUẤT GIA