Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ SAU KHI THÀNH PHẬT, VÌ SAO PHẢI DÙNG THỜI GIAN MỘT TRĂM KIẾP TU PHƯỚC VẬY?

❁ SAU KHI THÀNH PHẬT, VÌ SAO PHẢI DÙNG THỜI GIAN MỘT TRĂM KIẾP TU PHƯỚC VẬY?