Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ TẤT CẢ CHƯ PHẬT BỒ TÁT THẢY LÀ SỨ GIẢ CỦA PHẬT A DI ĐÀ

❁ TƯ TƯỞNG CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT LÀ NHƯ VẬY

❁ TƯ TƯỞNG CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT LÀ NHƯ VẬY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không