Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

THÍCH CA PHỔ

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MỘT - GIA PHẢ VỀ CÁC CÕI TRUYỀN NHAU THỈ TỔ PHẬT THÍCH CA Ở KIẾP SƠ

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MỘT - GIA PHẢ VỀ CÁC CÕI TRUYỀN NHAU THỈ TỔ PHẬT THÍCH CA Ở KIẾP SƠ

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG HAI - GIA PHẢ PHẬT THÍCH CA HỌ CÙ ĐÀM Ở KIẾP HIỀN

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG HAI - GIA PHẢ PHẬT THÍCH CA HỌ CÙ ĐÀM Ở KIẾP HIỀN

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG BA - GIA PHẢ VỀ SÁU ĐỜI THỈ TỔ CỦA DÒNG HỌ THÍCH CA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG BA - GIA PHẢ VỀ SÁU ĐỜI THỈ TỔ CỦA DÒNG HỌ THÍCH CA

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG BỐN - GIA PHẢ VỀ ĐỨC THÍCH CA TỪ KHI GIÁNG SINH ĐẾN KHI THÀNH PHẬT

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG BỐN - GIA PHẢ VỀ ĐỨC THÍCH CA TỪ KHI GIÁNG SINH ĐẾN KHI THÀNH PHẬT

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG SÁU - GIA PHẢ VỀ ĐỨC THÍCH CA ĐỒNG VỚI BA NGÀN VỊ PHẬT

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG SÁU - GIA PHẢ VỀ ĐỨC THÍCH CA ĐỒNG VỚI BA NGÀN VỊ PHẬT

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG BẢY - GIA PHẢ VỀ DANH HIỆU VÀ DÒNG DÕI NỘI NGOẠI CỦA ĐỨC THÍCH CA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG BẢY - GIA PHẢ VỀ DANH HIỆU VÀ DÒNG DÕI NỘI NGOẠI CỦA ĐỨC THÍCH CA

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG TÁM - GIA PHẢ VỀ CÁC ĐỆ TỬ CỦA PHẬT THÍCH CA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG TÁM - GIA PHẢ VỀ CÁC ĐỆ TỬ CỦA PHẬT THÍCH CA

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG CHÍN - GIA PHẢ VỀ BỐN BỘ ĐỆ TỬ NỔI TIẾNG CỦA PHẬT THÍCH CA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG CHÍN - GIA PHẢ VỀ BỐN BỘ ĐỆ TỬ NỔI TIẾNG CỦA PHẬT THÍCH CA

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

Số bài: 12
THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI - DI MẪU PHẬT LÀ ĐẠI ÁI ĐẠO XUẤT GIA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI - DI MẪU PHẬT LÀ ĐẠI ÁI ĐẠO XUẤT GIA

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI MỘT - VUA TỊNH PHẠN CHA CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA NHẬP NÊ HOÀN

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI MỘT - VUA TỊNH PHẠN CHA CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA NHẬP NÊ HOÀN

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI HAI - MẸ PHẬT THÍCH CA LÀ PHU NHÂN MA HA MA DA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI HAI - MẸ PHẬT THÍCH CA LÀ PHU NHÂN MA HA MA DA

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI BA - DI MẪU PHẬT THÍCH CA LÀ ĐẠI ÁI ĐẠO NHẬP NÊ HOÀN

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI BA - DI MẪU PHẬT THÍCH CA LÀ ĐẠI ÁI ĐẠO NHẬP NÊ HOÀN

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI BỐN - DÒNG HỌ THÍCH CA DIỆT NGHIỆP ĐỜI TRƯỚC

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI BỐN - DÒNG HỌ THÍCH CA DIỆT NGHIỆP ĐỜI TRƯỚC

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI NĂM - EM HỌ CỦA PHẬT LÀ ĐIỀU ĐẠT XUẤT GIA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI NĂM - EM HỌ CỦA PHẬT LÀ ĐIỀU ĐẠT XUẤT GIA

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI SÁU - VIỆC EM HỌ CỦA PHẬT LÀ A NA LUẬT BẠT ĐỀ XUẤT GIA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI SÁU - VIỆC EM HỌ CỦA PHẬT LÀ A NA LUẬT BẠT ĐỀ XUẤT GIA

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI BẢY - EM HỌ CỦA PHẬT LÀ TÔN ĐÀ LA NAN ĐÀ XUẤT GIA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI BẢY - EM HỌ CỦA PHẬT LÀ TÔN ĐÀ LA NAN ĐÀ XUẤT GIA

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI TÁM - CON CỦA ĐỨC THÍCH CA LÀ LA VÂN XUẤT GIA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI TÁM - CON CỦA ĐỨC THÍCH CA LÀ LA VÂN XUẤT GIA

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI CHÍN - CHUYỆN VỀ TINH XÁ TRÚC VIÊN CỦA ĐỨC THÍCH CA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI CHÍN - CHUYỆN VỀ TINH XÁ TRÚC VIÊN CỦA ĐỨC THÍCH CA

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG HAI MƯƠI - CHUYỆN VỀ TINH XÁ KỲ HOÀN CỦA PHẬT THÍCH CA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG HAI MƯƠI - CHUYỆN VỀ TINH XÁ KỲ HOÀN CỦA PHẬT THÍCH CA

Soạn thuật: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Tăng Hữu, Đời Lương