Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN, QUÝ VỊ ĐẦY ĐỦ BA ĐIỀU KIỆN NÀY, QUÝ VỊ NHẤT ĐỊNH VÃNG SANH

❁ THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN, QUÝ VỊ ĐẦY ĐỦ BA ĐIỀU KIỆN NÀY, QUÝ VỊ NHẤT ĐỊNH VÃNG SANH