Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ TIẾP NHẬN CÚNG DƯỜNG CỦA NGƯỜI TẠI GIA, LÀM VIỆC CHO NGƯỜI TẠI GIA MỆT CHẾT NGƯỜI!