Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

TIỂU SỬ CỦA MƯỜI BA VỊ TỔ TỊNH ĐỘ TÔNG

ĐẠI SƯ HUỆ VIỄN * LIÊN TÔNG SƠ TỔ

ĐẠI SƯ HUỆ VIỄN * LIÊN TÔNG SƠ TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Huệ Viễn

ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO * LIÊN TÔNG NHỊ TỔ

ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO * LIÊN TÔNG NHỊ TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Thiện Đạo

ĐẠI SƯ THỪA VIỄN * LIÊN TÔNG TAM TỔ

ĐẠI SƯ THỪA VIỄN * LIÊN TÔNG TAM TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Thừa Viễn

ĐẠI SƯ PHÁP CHIẾU * LIÊN TÔNG TỨ TỔ

ĐẠI SƯ PHÁP CHIẾU * LIÊN TÔNG TỨ TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Pháp Chiếu

ĐẠI SƯ THIẾU KHANG * LIÊN TÔNG NGŨ TỔ

ĐẠI SƯ THIẾU KHANG * LIÊN TÔNG NGŨ TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Thiếu Khang

ĐẠI SƯ VĨNH MINH DIÊN THỌ * LIÊN TÔNG LỤC TỔ

ĐẠI SƯ VĨNH MINH DIÊN THỌ * LIÊN TÔNG LỤC TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ

ĐẠI SƯ TỈNH THƯỜNG * LIÊN TÔNG THẤT TỔ

ĐẠI SƯ TỈNH THƯỜNG * LIÊN TÔNG THẤT TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Tỉnh Thường

ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ * LIÊN TÔNG BÁT TỔ

ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ * LIÊN TÔNG BÁT TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Liên Trì

ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH * LIÊN TÔNG CỬU TỔ

ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH * LIÊN TÔNG CỬU TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Ngẫu Ích

ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH * LIÊN TÔNG THẬP TỔ

ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH * LIÊN TÔNG THẬP TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Hành Sách

ĐẠI SƯ THẬT HIỀN * LIÊN TÔNG THẬP NHẤT TỔ

ĐẠI SƯ THẬT HIỀN * LIÊN TÔNG THẬP NHẤT TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Thật Hiền

ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ * LIÊN TÔNG THẬP NHỊ TỔ

ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ * LIÊN TÔNG THẬP NHỊ TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Triệt Ngộ

ĐẠI SƯ ẤN QUANG * LIÊN TÔNG THẬP TAM TỔ

ĐẠI SƯ ẤN QUANG * LIÊN TÔNG THẬP TAM TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Ấn Quang