Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ TỊNH ĐỘ TÔNG KHẲNG ĐỊNH LẤY TẠI GIA LÀM CHỦ

✯ CƯ SĨ SỢ NHÂN QUẢ, NHÂN QUẢ SỢ HÒA THƯỢNG

✯ CƯ SĨ SỢ NHÂN QUẢ, NHÂN QUẢ SỢ HÒA THƯỢNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ LÃO CƯ SĨ HẠ LIÊN CƯ LÀM ĐƯỢC RẤT TỐT!

✯ LÃO CƯ SĨ HẠ LIÊN CƯ LÀM ĐƯỢC RẤT TỐT!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ CƯ SĨ CHU QUẢNG ĐẠI THỊ HIỆN CHO CHÚNG TA XEM

✯ CƯ SĨ CHU QUẢNG ĐẠI THỊ HIỆN CHO CHÚNG TA XEM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ CƯ SĨ LƯU TỐ VÂN ĐÃ NÊU GƯƠNG KHÓ CÓ

✯ CƯ SĨ LƯU TỐ VÂN ĐÃ NÊU GƯƠNG KHÓ CÓ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không