Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

TÔI CHỈ CẦN PHẬT A DI ĐÀ, NGOÀI PHẬT A DI ĐÀ TÔI KHÔNG CẦN GÌ NỮA