Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ TRĂM KIẾP TU PHƯỚC LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐỂ ĐỘ CHÚNG SANH

❁ TRĂM KIẾP TU PHƯỚC LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐỂ ĐỘ CHÚNG SANH