Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ TRONG SỐ MƯỜI NGƯỜI XUẤT GIA THÌ CÓ TỚI BỐN NGƯỜI KHÔNG BIẾT CHỮ