Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN MỘT - BỔN DUYÊN VỀ VIỆC BỐ THÍ ĐẤT

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN MỘT - BỔN DUYÊN VỀ VIỆC BỐ THÍ ĐẤT

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp, Đời Tây Tấn

Số bài: 2
TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN HAI - BỔN DUYÊN VỀ TRUYỆN CỦA A DỤC VƯƠNG

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN HAI - BỔN DUYÊN VỀ TRUYỆN CỦA A DỤC VƯƠNG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp, Đời Tây Tấn

Số bài: 2
TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN BA - BỔN DUYÊN VỀ NGƯỜI EM CỦA VUA  A THỨ GIÀ

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN BA - BỔN DUYÊN VỀ NGƯỜI EM CỦA VUA  A THỨ GIÀ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp, Đời Tây Tấn

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN BỐN - BỔN DUYÊN VỀ CÂU NA LA

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN BỐN - BỔN DUYÊN VỀ CÂU NA LA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp, Đời Tây Tấn

Số bài: 2
TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN NĂM - NHÂN DUYÊN VỀ TRÁI AM LA

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN NĂM - NHÂN DUYÊN VỀ TRÁI AM LA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp, Đời Tây Tấn

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN SÁU - NHÂN DUYÊN NÓI VỀ ƯU BA ĐỀ CÚC

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN SÁU - NHÂN DUYÊN NÓI VỀ ƯU BA ĐỀ CÚC

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp, Đời Tây Tấn

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN BẢY - NHỮNG NHÂN DUYÊN KHÁC VỀ ƯU BA CẤP ĐA

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN BẢY - NHỮNG NHÂN DUYÊN KHÁC VỀ ƯU BA CẤP ĐA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp, Đời Tây Tấn

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN TÁM - NHÂN DUYÊN NGÀI MA HA CA DIẾP NHẬP NIẾT BÀN

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN TÁM - NHÂN DUYÊN NGÀI MA HA CA DIẾP NHẬP NIẾT BÀN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp, Đời Tây Tấn

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN CHÍN - NHÂN DUYÊN VỀ MA ĐIỀN ĐỀ

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN CHÍN - NHÂN DUYÊN VỀ MA ĐIỀN ĐỀ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp, Đời Tây Tấn

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN MƯỜI - NHÂN DUYÊN VỀ THƯƠNG NA HÒA TU

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN MƯỜI - NHÂN DUYÊN VỀ THƯƠNG NA HÒA TU

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp, Đời Tây Tấn

Số bài: 3
TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN MƯỜI MỘT - NHÂN DUYÊN VỀ ƯU BA CÚC ĐA

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN MƯỜI MỘT - NHÂN DUYÊN VỀ ƯU BA CÚC ĐA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp, Đời Tây Tấn

Số bài: 4
TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN MƯỜI HAI - A DỤC VƯƠNG HIỆN BÁO NHÂN DUYÊN ĐỆ TỬ

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG - PHẦN MƯỜI HAI - A DỤC VƯƠNG HIỆN BÁO NHÂN DUYÊN ĐỆ TỬ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp, Đời Tây Tấn

Số bài: 2