Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG ĐỜI MINH

TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG ĐỜI MINH - LỜI TỰA

TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG ĐỜI MINH - LỜI TỰA

Hán dịch: Sa Môn Thích Như Tinh, Đời Minh

TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG ĐỜI MINH - CHƯƠNG HAI - GIẢI NGHĨA

TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG ĐỜI MINH - CHƯƠNG HAI - GIẢI NGHĨA

Hán dịch: Sa Môn Thích Như Tinh, Đời Minh

Số bài: 44
TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG ĐỜI MINH - CHƯƠNG BA - TU TẬP THIỀN ĐỊNH

TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG ĐỜI MINH - CHƯƠNG BA - TU TẬP THIỀN ĐỊNH

Hán dịch: Sa Môn Thích Như Tinh, Đời Minh

Số bài: 67