Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - LỜI NÓI ĐẦU

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - LỜI NÓI ĐẦU

Giảng giải: Sa Môn Bảo Xướng, Đời Lương

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐÀM BỊ Ở CHÙA VĨNH AN

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐÀM BỊ Ở CHÙA VĨNH AN

Giảng giải: Sa Môn Bảo Xướng, Đời Lương

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TUỆ TRẠM Ở CHÙA KIẾN PHÚC

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TUỆ TRẠM Ở CHÙA KIẾN PHÚC

Giảng giải: Sa Môn Bảo Xướng, Đời Lương

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TĂNG CƠ Ở CHÙA DIÊN HƯNG

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TĂNG CƠ Ở CHÙA DIÊN HƯNG

Giảng giải: Sa Môn Bảo Xướng, Đời Lương

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐẠO DUNG Ở CHÙA TÂN LÂM

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐẠO DUNG Ở CHÙA TÂN LÂM

Giảng giải: Sa Môn Bảo Xướng, Đời Lương

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ LINH TÔNG Ở TƯ CHÂU

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ LINH TÔNG Ở TƯ CHÂU

Giảng giải: Sa Môn Bảo Xướng, Đời Lương

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐẠO NGHI Ở CHÙA HÀ HẬU

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐẠO NGHI Ở CHÙA HÀ HẬU

Giảng giải: Sa Môn Bảo Xướng, Đời Lương

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TUỆ QUẢ Ở CHÙA CẢNH PHÚC

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TUỆ QUẢ Ở CHÙA CẢNH PHÚC

Giảng giải: Sa Môn Bảo Xướng, Đời Lương