Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ TU PHƯỚC TRONG PHẬT MÔN THÌ PHƯỚC ẤY LỚN NHẤT

❁ TU PHƯỚC TRONG PHẬT MÔN THÌ PHƯỚC ẤY LỚN NHẤT