Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

TỰ TÁNH LÀ VIÊN MÃN NHẤT, TỰ TÁNH LÀ KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

ĐÓ LÀ TỰ TÁNH CỦA BẢN THÂN

ĐÓ LÀ TỰ TÁNH CỦA BẢN THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHIỆP CHƯỚNG TIÊU TRỪ RỒI THÌ QUAY VỀ TỰ TÁNH

NGHIỆP CHƯỚNG TIÊU TRỪ RỒI THÌ QUAY VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẠI VÌ SAO? TỪ TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

TẠI VÌ SAO? TỪ TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ TRONG TỰ TÁNH BA LOẠI NÀY ĐỀU BẤT KHẢ ĐẮC

VÌ TRONG TỰ TÁNH BA LOẠI NÀY ĐỀU BẤT KHẢ ĐẮC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÌA KHỎI TỰ TÁNH, CHẲNG CÓ PHÁP NÀO KHÁC

LÌA KHỎI TỰ TÁNH, CHẲNG CÓ PHÁP NÀO KHÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HẾT THẢY CÁC PHÁP DO TỰ TÁNH BIẾN HIỆN

HẾT THẢY CÁC PHÁP DO TỰ TÁNH BIẾN HIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không