Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

TỰ TÁNH LÀ VIÊN MÃN NHẤT, TỰ TÁNH LÀ KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

BẤT LUẬN CẢNH GIỚI NÀO ĐỀU KHÔNG XA RỜI TỰ TÁNH

BẤT LUẬN CẢNH GIỚI NÀO ĐỀU KHÔNG XA RỜI TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH CHÍNH LÀ VẠN PHÁP

TỰ TÁNH CHÍNH LÀ VẠN PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẠO CHÍNH LÀ TỰ TÁNH, ĐẠO CHÍNH LÀ PHÁP THÂN

ĐẠO CHÍNH LÀ TỰ TÁNH, ĐẠO CHÍNH LÀ PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HƯ KHÔNG TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN? CŨNG TỪ TỰ TÁNH MÀ RA

HƯ KHÔNG TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN? CŨNG TỪ TỰ TÁNH MÀ RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH THANH TỊNH VIÊN MINH THỂ

TỰ TÁNH THANH TỊNH VIÊN MINH THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TƯƠNG ƯNG VỚI TỰ TÁNH LÀ CHÁNH PHÁP

TƯƠNG ƯNG VỚI TỰ TÁNH LÀ CHÁNH PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DUY CHỈ CÓ TÁNH ĐỨC MỚI CÓ THỂ KHAI PHÁT TỰ TÁNH

DUY CHỈ CÓ TÁNH ĐỨC MỚI CÓ THỂ KHAI PHÁT TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không