Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

TỲ NẠI DA TẠP SỰ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT VÀ CÁC ĐỆ TỬ

TỲ NẠI DA TẠP SỰ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT VÀ CÁC ĐỆ TỬ - PHẦN HAI - TỤNG TỔNG NHIẾP BIỆT MÔN THỨ HAI

TỲ NẠI DA TẠP SỰ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT VÀ CÁC ĐỆ TỬ - PHẦN HAI - TỤNG TỔNG NHIẾP BIỆT MÔN THỨ HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 10
TỲ NẠI DA TẠP SỰ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT VÀ CÁC ĐỆ TỬ - PHẦN BA - TỤNG TỔNG NHIẾP BIỆT MÔN THỨ BA

TỲ NẠI DA TẠP SỰ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT VÀ CÁC ĐỆ TỬ - PHẦN BA - TỤNG TỔNG NHIẾP BIỆT MÔN THỨ BA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 10