Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

❁ VÃNG SANH VỀ THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÓ BA ĐIỀU KIỆN THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN

❁ VÃNG SANH VỀ THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC CÓ BA ĐIỀU KIỆN THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN