Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

VÃNG SINH TẬP

VÃNG SINH TẬP - LỜI TỰA

VÃNG SINH TẬP - LỜI TỰA

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

VÃNG SINH TẬP - PHẦN MỘT - CÁC SA MÔN VÃNG SINH

VÃNG SINH TẬP - PHẦN MỘT - CÁC SA MÔN VÃNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 5
VÃNG SINH TẬP - PHẦN HAI - HẠNG VUA QUAN VÃNG SINH

VÃNG SINH TẬP - PHẦN HAI - HẠNG VUA QUAN VÃNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 2
VÃNG SINH TẬP - PHẦN BA - CÁC CƯ SĨ VÃNG SINH

VÃNG SINH TẬP - PHẦN BA - CÁC CƯ SĨ VÃNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

VÃNG SINH TẬP - PHẦN BỐN - CÁC NI VÃNG SINH

VÃNG SINH TẬP - PHẦN BỐN - CÁC NI VÃNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

VÃNG SINH TẬP - PHẦN NĂM - CÁC PHỤ NỮ VÃNG SINH

VÃNG SINH TẬP - PHẦN NĂM - CÁC PHỤ NỮ VÃNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

VÃNG SINH TẬP - PHẦN SÁU - NGƯỜI ÁC VÃNG SINH

VÃNG SINH TẬP - PHẦN SÁU - NGƯỜI ÁC VÃNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

VÃNG SINH TẬP - PHẦN BẢY - SÚC SINH VÃNG SINH

VÃNG SINH TẬP - PHẦN BẢY - SÚC SINH VÃNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

VÃNG SINH TẬP - PHẦN TÁM - PHẦN CHÉP THÊM

VÃNG SINH TẬP - PHẦN TÁM - PHẦN CHÉP THÊM

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 3