Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ VẼ HÌNH BỒ TÁT ĐỀU LÀ TẠI GIA