Phaùt Boà Ñeà taâm
nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

VIDEO PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ ĐẠO TRÀNG LỤC HOÀ KÍNH

THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ ĐẠO TRÀNG LỤC HOÀ KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NẾU CÓ TÌNH CẢM THẬT SỰ SẼ LÀ PHÀM PHU

NẾU CÓ TÌNH CẢM THẬT SỰ SẼ LÀ PHÀM PHU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NHU HOÀ CHẤT TRỰC!

NHU HOÀ CHẤT TRỰC!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TẤT CẢ ĐỀU RA ĐI TỰ TẠI NGẦN ẤY

TẤT CẢ ĐỀU RA ĐI TỰ TẠI NGẦN ẤY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không