Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ VIỆC NÊN LÀM CỦA NGƯỜI XUẤT GIA LÀ GIẢNG KINH GIÁO HỌC