Phaùt taâm boà ñeà
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

tinhkhongphapsu.vn

✯ XUẤT GIA CHÚNG TÔI SUỐT ĐỜI PHỤNG SỰ CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO